Su Ürünleri Yetiştiricileri Dikkat ! Cezası 100 bin TL Oldu !

MEVZUAT
0
(0)

 

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7261                                                                                                           Kabul Tarihi: 24/12/2020

Madde:17

“Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verilir.”

Söz konusu kanunun 9. maddesinin h bendine baktığımızda ise ,

h) Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak
kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. Atıksu yönetimi ile ilgili politikaların
oluşturulması ve koordinasyonunun sağlanması Bakanlığın sorumluluğundadır. Su ürünleri istihsal alanları ile
ilgili alıcı ortam standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.
Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve
arkeolojik sit alanlarında kurulamaz.
Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu gönderi ne kadar yararlı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı ! 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun !