Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği !

Su Ürünleri Fakülteleri Haberleri Su Ürünleri Yönetmelikleri
0
(0)

Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği!

17 Temmuz 2023 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32251
YÖNETMELİK
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SU ALTI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,

d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Su altı teknolojileri, denizcilik, çevre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili her konuda denizlerde ve iç sularda araştırmalar yapmak ve uygulamalar gerçekleştirmek.

b) Gemilerin ve teknelerin bakım onarımı ile bunların kalafatlanması, su altı sörveyi, gemi karina temizliği, su altı kesme ve kaynak, katodik koruma sistemleri ve montajı, su altı arama tarama faaliyetleri, batık çıkarma ve kurtarma, liman ve iskele inşaatları, şamandıra ve tonoz donatımı gibi genel su altı hizmetleri ile ilgili hizmet vermek.

c) Su altı teknolojileri, denizcilik, çevre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konuları ile ilgili her türlü sportif, ticari ve akademik eğitim, tanıtıcı konferans, seminer, panel ve benzeri etkinlik ve kurslar düzenlemek.

ç) Su altı teknolojileri, denizcilik, çevre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verip rapor hazırlamak.

d) Eğitim, öğretim, proje, AR-GE amaçlı taşınır taşınmaz malzeme, ekipman ve deniz araçlarının kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

e) Su altı teknolojileri, denizcilik, çevre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında, yapay zekâ, insansız su altı/su üstü araçları, yazılım ve e-öğrenme gibi teknolojik gelişmelerle ilgili araştırmalar yapmak ve uygulamalar gerçekleştirmek.

f) Canlı ve cansız kirlilik sorunları ile ilgili deniz ve iç sularda araştırmalar yapmak ve uygulamalar gerçekleştirmek.

g) Talep halinde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde deniz koruma alanları ve su altı milli parkların tespitinde görev almak.

ğ) Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afet ve mücbir sebeplerden kaynaklanan olağanüstü durumlarda talep halinde ve kurum imkanları dahilinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin idari işlemlerini yürütmek, bütçe tekliflerinin hazırlanıp Rektörlüğe iletilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Çalışma alanlarıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışmaların koordinasyon ve organizasyonunda kararlar almak.

b) Yapılacak araştırma ve uygulamalar için çalışacak personeli tespit etmek ve görevlendirmesini yapmak.

c) Gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi üzerine süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon/çalışma grupları oluşturmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite içi veya ilgili mevzuata uygun şekilde Üniversite dışı kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda değerlendirmeler yapar ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

KAYNAK: RESMİ GAZETE

Bu gönderi ne kadar yararlı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı ! 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun !