İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Profesör Alım İlanı !

Öğretim Elemanı/Araştırma Görevlisi İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör ve Doçent kadrolarına şahsen veya posta
yoluyla eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil
Belgesi, e-Devlet üzerinden alınan Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye
Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme
Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı),
yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak
belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya
posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, e-Devlet Üzerinden alınan Doçentlik
Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması
Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin
Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel
yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya
posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Evrakları:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan
duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer
alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve
Doçentler için olacak),
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, ve e-Devlet üzerinden alınan Doçentlik
Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan
Hesaplaması Formu,
5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
6. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
7. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
8. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
9. Kimlik Fotokopisi
10. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını
gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
11. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet
belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, eDevlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
Açıklamalar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili
birimlere yapılacaktır.
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. gündür.
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.)
7. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
8. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine,
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Doçent ve
Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan
kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili
komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan
adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
9.İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
10.İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
11.İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
Duyurulur
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Gıda Güvenliği PROFESÖR 1

KAYNAK: RESMİ GAZETE

Paylaş

Bir cevap yazın